Ergänzungsblätter Lehrbriefe 4, 8, 12

Aktua­li­sier­te Fas­sun­gen der Ergän­zungs­blät­ter zu den Lehr­brie­fen 4, 8 und 12 (Stand: Febru­ar 2019) kön­nen bei den zusätz­li­chen Mate­ria­li­en her­un­ter­ge­la­den wer­den.

DEUTSCHES LITURGISCHES INSTITUT
Weberbach 72 a, D-54290 Trier, Telefon: +49-651-94808-0
Fax: +49-651-94808-33, eMail: dli@liturgie.de